Liên kết hữu ích
Quảng cáo

TUYỂN DỤNG
Chúng tôi đang tìm kiếm các chuyên gia quốc tế và trong nước cho các dự án sắp tới trong các lĩnh vực sau:

1. Thủy lợi và quản lý tài nguyên nước
2. Giao thông
3. Phát triển đô thị
4. Năng lượng
5. Phát triển nông thôn và lâm nghiệp
6. Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu
7. Giáo dục
8. Hợp tác công tư (PPP)
9. Phát triển xã hội và giới
10. Môi trường
11. Giám sát đánh giá (M&E)
12. Phiên dịch
Các ứng viên quan tâm xin gửi CV mới nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt (nếu có) theo mẫu của ADB (tải xuống) đến sdcc@sdcc.vn

<< >>