Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: ADB

Mục tiêu của hợp phần:
- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi qua tăng cường năng lực vận hành và duy tu bảo dưỡng và quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng.
- Tăng cường năng lực cho cán bộ xí nghiệp thủy lợi Ứng Hòa thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức, tăng cường điều kiện thực hiện thông qua bổ sung trang thiết bị phục vụ vận hành quản lý.
- Hỗ trợ lập và thực hiện kế hoạch vận hành và duy tu bảo dưỡng.

Mô tả các dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia:

  1. Thu thập các thông tin chi tiết về quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi như tổ chức, quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng, trang thiết bị, quản lý tài chính….
  2. Lập và thực hiện kế hoạch O&M chi tiết và phân phối nước.
  3. Lập và thực hiện kế hoạch phát triển PIM thông qua củng cố kiện toàn các tổ chức hợp tác dùng nước hiện có hoặc thành lập tổ chức hợp tác dùng nước.
  4. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch ngân sách O&M, PIM hàng năm.
  5. Tư vấn cho sở Nông nghiệp &PTNT, xí nghiệp thủy lợi Ứng Hòa, và công ty thủy lợi sông Nhuệ về công tác quản lý tưới có sự tham gia của người hưởng lợi.
  6. Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho xí nghiệp thủy lợi Ứng Hòa và công ty thủy lợi sông Nhuệ.
  7. Viết sổ tay O&M và PIM.
  8. Tổ chức hội thảo, tham quan học tập.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz