Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: ADB

Mô tả tóm tắt dự án:
Mục tiêu của hợp phần là nhằm nâng cao hiệu quả của các công trình tưới tiêu và các hoạt động khuyến nông nhằm nâng cao sản lượng nông nghiệp và góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng dự án.

Mô tả các dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia:

1. Đào tạo hướng dẫn viên địa phương và các Ban RDS

2. Xác định tỷ lệ hộ nghèo các thôn trong các xã đã lựa chọn

3. Hỗ trợ xác định nhu cầu về tưới tiêu và khuyến nông

4. Thẩm định các nhu cầu đã được xác định tại cuộc họp thôn

5. Hỗ trợ xây dựng đề xuất khuyến nông và tưới tiêu

6. Hỗ trợ việc thực hiện đề xuất

7. Hỗ trợ các hoạt động giám sát đánh giá.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz