Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: WB

Mô tả tóm tắt dự án:
Dự án hỗ trợ thực hiện các chính sách của chính phủ về bảo vệ người và tài sản trong trường hợp xảy ra thiên tai. Mục tiêu của dự án dự kiến là: (i) bảo vệ người và tài sản của cộng đồng sống trong vùng dễ bị thiên tai; và (ii) tăng cường hiệu quả tái thiết trung hạn và nỗ lực phục hồi. Việc này có thể được thực hiện thông qua hỗ trợ để: (a) đưa ra các biện pháp có công trình và phi công trình để bảo vệ và giảm thiểu các ảnh hưởng của thiên tai; (b) phục hồi cơ sở hạ tầng bị phá hỏng và cung cấp các trợ giúp cho các cộng đồng nghèo bị ảnh hưởng để nhanh chóng phục hồi cuộc sống và thu nhập; và (c) tăng cường thể chế địa phương và quốc gia chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với thiên tai và khả năng phục hồi trung hạn.

Mô tả các dịch vụ do các chuyên gia cung cấp:

1. Các biện pháp bảo vệ và giảm nhẹ

2. Quản lý thiên thai dựa vào cộng đồng

3. Quỹ dự phòng cho tái thiết và phục hồi

4. Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz