Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: ADB

Mô tả tóm tắt dự án:
Mục tiêu của hợp phần là nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi thông qua việc tăng cường năng lực vận hành và duy tu bảo dưỡng và quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng nhằm nâng cao sản lượng nông nghiệp và góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng dự án.

Mô tả các dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia:

  1. Thu thập các thông tin chi tiết về quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi như tổ chức, quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng, trang thiết bị, quản lý tài chính….
  2. Lập và thực hiện kế hoạch O&M chi tiết và phân phối nước.
  3. Lập và thực hiện kế hoạch phát triển PIM thông qua củng cố kiện toàn các tổ chức hợp tác dùng nước hiện có hoặc thành lập tổ chức hợp tác dùng nước.
  4. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch ngân sách O&M, PIM hàng năm.
  5. Tư vấn cho sở Nông nghiệp &PTNT, xí nghiệp thủy lợi Phú Xuyên, và công ty thủy lợi sông Nhuệ về công tác quản lý tưới có sự tham gia của người hưởng lợi.
  6. Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho xí nghiệp thủy lợi Phú Xuyên và công ty thủy lợi sông Nhuệ.
  7. Viết sổ tay O&M và PIM.
  8. Tổ chức hội thảo, tham quan học tập.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz