Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: ADB

Mô tả tóm tắt dự án: Tiểu dự án Thượng Mỹ Trung sẽ hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ tưới 4.188ha ở 14 xã với tổng dân số 44.336 người ở 8.526 hộ gia đình trong lưu vực sông Kiến Giang. Mục đích của dự án là giảm nghèo ở các tỉnh thuộc dự án. Mục tiêu của dự án là tăng năng suất nông nghiệp ở các tiểu dự án thủy lợi bằng cách: (a) Nâng cao quản lý thủy nông qua cải cách các nhà cung cấp dịch vụ và xây dựn năng lực cho người dùng nước; (b) Cải tạo và hoàn thiện hạ tầng tưới tiêu, tăng cường các biện pháp giảm nhẹ thiên tai; và (c) Đảm bảo bảo vệ môi trường và quản lý môi trường bền vững. Tư vấn sẽ hỗ trợ các cộng đồng trong việc thành lập/củng cố các WUO/WUG và đảm bảo các tiêu chí có dự tham gia trong quản lý tưới tại địa phương.

Mô tả dịch vụ cung cấp thực tế trong dự án:

1. Điều tra thu thập số liệu đánh giá hiện trạng quản lý tưới, xác định nhu cầu thành lập/củng cố các WUO/WUG, tuyên truyền nâng cao nhận thức về PIM và đề xuất các mô hình PIM phù hợp:

- Điều tra thu thập số liệu về KTXH, năng suất sản lượng và các đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, phân chia lao động theo giới… quản lý và vận hành duy tu bảo dưỡng hệ thống thủy lợi nội đồng

- Đánh giá hiện trạng quản lý tưới, xác định nhu cầu thành lập/củng cố các tổ chức dùng nước/Hợp tác xã NN (WUO/WUG) thông qua 14 cuộc tham vấn tại các xã/thị trấn thuộc vùng dự án với thành phần tham gia bao gồm Lãnh đạo xã, các HTX nông nghiệp hiện có, trưởng thôn, các đoàn thể và người dân hưởng lợi

- Tổ chức 38 cuộc họp với nười dân hưởng lợi, đưa tin trên hệ thống loa phóng thanh của xã, treo áp phích tại nơi công cộng, và phát tờ rơi cho cộng đồng tại vùng dự án và các bên liên quan nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về PIM và đề xuất các mô hình PIM phù hợp.

2. Lập các hướng dẫn/tài liệu thành lập/củng cố các WUO/WUG ở địa phương.

3. Thành lập/củng cố và hỗ trợ các hoạt động của WUO/WUG: Đội Tư vấn đã tiến hành thành lập/củng cố được 24 tổ chức dùng nước (WUO/WUG) dưới hình thức các HTX nông nghiệp trong vùng dự án ở 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, trong đó có 4 HTX nông nghiệp được thành lập mới và 20 HTX nông nghiệp được củng cố.

4. Chuẩn bị và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực cho các WUO/WUG: Tổ chức 18 lớp đào tạo, với tỷ lệ phụ nữ tham gia tập huấn là 49,1%, về các nội dung:

- Nâng cao nhận thức về PIM cho đội ngũ lãnh đạo WUO/WUG – HTX nông nghiệp cũng như người dân hưởng lợi trong vùng dự án

- Các kiến thức thức cơ bản về PIM, cơ cấu tổ chức, quản lý tài sản và tài chính, điều lệ/quy chế và tính bền vững của WUO/WUG – HTX nông nghiệp

- Xác định các khó khăn, trở ngại trong quá trình SX nông nghiệp (kỹ thuật canh tác, nguồn nhân lực, giống và BVTV, nước và kỹ thuật tưới tiêu…) và giải pháp thông qua các phương pháp có sự tham gia của người dân

- Quản lý vận hành và duy tuy bảo dưỡng hệ thống thủy lợi nội đồng

- Giới trong quản lý thủy nông trong các WUO/WUG – HTX nông nghiệp

- Bảo vệ môi trường trong SX nông nghiệp.

5. Thực hiện giám sát và đánh giá quá trình hoạt động của các WUO/WUG trong một năm sau khi được thành lập/củng cố chủ yếu về các mặt sau:

- Các thay đổi về chi phí đầu vào nông nghiệp, năng suất, và sản lượng cây trồng

- Dịch vụ tưới tiêu và tình hình thu chi phí nội đồng

- Hoạt động vận hành và duy tu hệ thống thủy lợi nội đồng

- Nhân lực và cơ chế quản lý, đào tạo bồi dưỡng nhân lực

- Phương thức BVTV và bảo vệ môi trường

- Phát triển hệ thống nội đồng và tiếp nhận các công trình được bàn giao.Tag. WUO/WUG, HTX, PIM, tăng cường hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng cường năng lực, quản lý tưới có sự tham gia, SDCC, ADB

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz