Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: Chính phủ Phần Lan

Mô tả tóm tắt dự án: Mục tiêu của hoạt động là biên soạn một cuốn sổ tay phù hợp và dễ sử dụng để hướng dẫn các xã thuộc Chương trình 135-II ở tỉnh Nghệ An hoàn thành vai trò xã làm chủ đầu tư. Các hoạt động chính bao gồm: (i) Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng xã làm chủ đầu tư và xây dựng mô hình thí điểm; (ii) Hỗ trợ tổ chức tham quan học tập mô hình xã làm chủ đầu tư; (iii) Thực hiện mô hình thí điểm xã làm chủ đầu tư; (iv) Biên soạn Sổ tay hướng dẫn xã làm chủ đầu tư; và (v) Tổ chức hội thảo tổng kết.

Các dịch vụ đã được cung cấp bởi chuyên gia:

  1. Điều tra đánh giá hiện trạng xã làm chủ đầu tư và xây dựng 2 mô hình;
  2. Tổ chức tham quan xã làm chủ đầu tư tại Tuyên Quang;
  3. Xây dựng và thực hiện mô hình xã làm chủ đầu tư;
  4. Tổ chức hội thảo trình bày các tìm hiểu;
  5. Xây dựng sổ tay xã làm chủ đầu tư bao gồm hướng dẫn về đấu thầu, lập kế hoạch, quản lý tài chính, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, và báo cáo.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz