Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: Chính phủ Phần Lan

Mô tả tóm tắt dự án:
Hoạt động nhằm đánh giá các khó khăn, yếu kém, và năng lực của các Ban QLDA xã trong công tác theo dõi giám sát ở địa phương. Thiết lập quy trình theo dõi giám sát có sự tham gia phù hợp. Đào tạo tăng cường năng lực theo dõi giám sát có sự tham gia cho các cán bộ tỉnh và xã trong Chương trình 135-II.

Các dịch vụ đã được cung cấp bởi chuyên gia:

1. Đánh giá công tác theo dõi, giám sát, và báo cáo có sự tham gia ở địa phương: Nhóm tư vấn đã tiến hành điều tra khảo sát xác định các khó khăn, bất cập trong thực hiện theo dõi giám sát CT135 tại cơ sở trên cơ sở khảo sát đánh giá tại các xã Phan Thanh, Tân Lập (huyện Lục Yên), Cường Thịnh, Minh Quán (huyện Trấn Yên) và làm việc với các huyện Lục Yên và Trấn Yên.

2. Xây dựng quy trình và công cụ theo dõi, giám sát, và báo cáo có sự tham gia trong Chương trình 135-II: Nhóm tư vấn đã xây dựng quy trình theo dõi giám sát dựa vào cộng đồng gồm 4 bước như sau: (i) Lập kế hoạch theo dõi giám sát; (ii)Xây dung nội dung theo dõi giám sát kèm theo các chỉ số cơ bản; (iii) Thu thập thông tin, số liệu theo các chỉ số đã xác định; và (iv) Tổng hợp số liệu lập báo cáo theo dõi giám sát định kỳ

3. Đào tạo theo dõi, giám sát, và báo cáo có sự tham gia cho các cán bộ tỉnh và xã. Các nội dung chính trong chương trình tập huấn bao gồm:

- Giới thiệu về theo dõi giám sát dựa vào cộng đồng:

- Giới thiệu quy trình theo dõi giám sát:

- Xây dựng các nội dung theo dõi giám sát dự án xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Xây dựng các nội dung theo dõi giám sát dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp:

- Thực hiện theo dõi giám sát và báo cáo:

- Giám sát thi công các công trình xây dựng CSHT. ;

4. Hỗ trợ tổ chức hội thảo tham vấn về quy trình và công cụ theo dõi, giám sát, và báo cáo có sự tham gia.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz