Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: Tổ chức VECO Bỉ.

Mô tả tóm tắt dự án: Hoạt động nhằm tiến hành điều tra sâu hiện trạng để phân tích sinh kế của các nhóm mục tiêu ở các xã lựa chọn tham gia và phát triển chuỗi. Đánh giá nhanh tác động môi trường nhằm xác định các tác động môi trường gián tiếp gây ra do các hoạt động của VECO tại thực địa bằng các sử dụng công cụ đánh giá nhanh tác động môi trường. Kết quả của việc đánh giá nhanh tác động môi trường này sẽ tạo điều kiện cho việc thực hiện các hành động giảm thiểu các tác động môi trường hoặc cải thiện môi trường.

Mô tả các dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia:

1.    Thực hiện điều tra số liệu cơ bản ở các vùng dự án ở Việt Trì (chuỗi ra an toàn) và huyện Yên Lập (chuỗi gạo nếp Gà Gáy) ở tỉnh Phú Thọ.

2.    Thực hiện đánh giá nhanh tác động môi trường cho chương trình VECO ở thành phố Lạng Sơn (chuỗi rau an toàn) tỉnh Lạng Sơn, huyện Yên Lập (chuỗi chè), và Việt Trì (chuỗi rau an toàn) thuộc tỉnh Phú Thọ.

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz