Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: ADB

Mô tả tóm tắt dự án: Hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) thực hiện các nội dung chính của Dự án Phát triển Giáo dục Phổ thông Trung học Giai đoạn 2 (USEDPII). Ảnh hưởng của Dự án là tăng cường khả năng có việc làm của thanh niên và lực lượng trong lứa tuổi lao động từ 18 – 24 ở Việt Nam. Kết quả của Dự án là tăng cường sự sẵn sàng của những học sinh tốt nghiệp PTTH cho việc phát triển nghề nghiệp và tiếp tục học lên cao hơn.

Mô tả dịch vụ cung cấp thực tế trong dự án:

1.    Cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho CPMU để đảm bảo việc thực hiên Dự án trôi chảy và hiệu quả

2.    Tăng cường chất lượng giáo dục PTTH lên chuẩn quốc tế

3.    Tăng cường sự tiếp cận và duy trì giáo dục phổ thông trung học cho học sinh

4.    Tăng cường quản lý và lập kế hoạch trong giáo dục PTTH

5.    Hỗ trợ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng (xây lắp, thiết bị, đấu thầu, quản lý tài chính và giải ngân), và giám sát đánh giá (M&E)Tag. giáo dục phổ thong trung học, dạy nghề, hợp tác công tư, đấu thầu, xây lắp, tăng cường năng lực, SDCC, ADB

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz