Hiệu quả, Uy tín, Chất lượng
Efficiency, Reputation, and Quality
EnglishFrenchGermanVietnamese

Tư vấn NN và PTNT, môi trường, cộng đồng, giám sát và đánh giá

1. Tư vấn về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 
2. Tư vấn đánh giá dự án đầu tư (không bao gồm tư vấn về pháp luật, tài chính);
 
3. Tổ chức hội thảo và đào tạo trong lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, xây dựng, cấp thoát nước, khuyến nông, khuyến lâm, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, xây dựng, môi trường và phát triển cộng đồng.

Up top