Hiệu quả, Uy tín, Chất lượng
Efficiency, Reputation, and Quality
EnglishFrenchGermanVietnamese

Tư vấn nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, và đào tạo

1. Dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, xây dựng, cấp thoát nước, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển cộng đồng;
 
2. Nghiên cứu và phân tích thị trường;
 
3. Dịch vụ môi giới, tuyển dụng lao động trong nước và dịch vụ dịch thuật;

4. Dịch vụ hướng dẫn, đào tạo về quản lý dự án, đấu thầu xây lắp và tư vấn theo các thủ tục của ADB và WB .

Up top